Τρι21052019

Ενημέρωση:Δευ, 20 Μαϊ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 13ης/23-11-2018 Ειδικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  13ης /23-11 2018( ΕΙΔΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

===============================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην ειδική  συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι τρεις (23)  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, που έλαβε αριθμό απόφασης -68 -  έτους 2018:

Θέμα μόνον: Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019 καθώς  και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκαν και υποβλήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αριθμ. απόφασης:13/68/23-11-2018 )

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ