Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 14ης/18-12-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης Π.Σ.

                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

                                                                      =================

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), καλείστε να προσέλθετε σήμερα 18/12/2018,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.15 μ.μ., στην   κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με  θέμα συζήτησης το εξής:

Έγκριση για την υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», στην πρόσκληση 56/2018 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία»

<<Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η  ημερομηνία λήξης υποβολής της πρότασης  του έργου είναι η Παρασκευή 21-12-2018 και η σχετική απόφαση έγκρισης του Π.Σ.,  αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό υποβολής αυτής>>.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.       

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ