Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 1ης/09-01-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-01-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-12-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1/09-01-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 24-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 21-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», προϋπολογισμού 64.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», αναδόχου Ελένης Τασιούλα, μέχρι την 15-04-2019.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών (σωλήνων -πλέγματος) για την περίφραξη του χώρου των εγκαταστάσεων της πρώην Γεωργικής Σχολής και των σταυλικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Γεωργίας στην περιοχή Κατσικάς».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων στην περιοχή Μπαλντούμα και στο Δήμο Πωγωνίου στους ποταμούς Καλαμά και Γορμό».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια δέντρων καστανιάς και υλικών συστημάτων άρδευσης για φύτευση στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων στην περιοχή Μετσόβου».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην 2η και 3η επαρχιακή οδό Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα-Καλαρρύτες και Μονολίθι – Πλατανούσα- Σκούπα Άρτας».
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή ξηρών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στο Δήμο Πωγωνίου στην περιοχή Σιταριάς».
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», αναδόχου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., μέχρι την 07-02-2019.
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 (Δ/νση Οικονομικού).
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2019 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 13. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προηγούμενων ετών, σχετικά με τις δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας, αντιμισθίας και λοιπών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπανών για το έτος 2019 της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 (Τμήμα Προμηθειών).
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2019.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση ισχύοςτης σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/31-12-2018 (οικονομική προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 1.271.571,74 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ03000008.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α) και την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών για την διενέργεια των εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α), για το έτος 2019.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (16οΤμήμα)κατά τη δικάσιμο της 16-01-2019,για τη συζήτηση της από 19-12-2017 αγωγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2019.
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων των έργων “Κατασκευή Α/Κ ΒΙΟΠΑΘΕ στη θέση Γκρίκα Θεσπρωτίας” και “Βελτίωση κόμβου εισόδου πόλεως Ιωαννίνων στη θέση του υφιστάμενου Α/Κ με Εγνατία Οδό”».
 24. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της προμήθειας και μεταφοράς αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 (υπόλοιπο των σχετικών συμβάσεων, με ΑΔΑΜ: 18SYMV003743739 και 18SYMV004185658).
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της 18-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε.Άρτας.
 28. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του προϋπολογισμού κάθε τμήματος/δρομολογίου,του αριθ. 3109/24-08-2017 (α/α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 29. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2018και έγκριση απαλλαγής υπολόγων ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεωντης Π.Ε. Άρταςοικ. έτους 2019.
 31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2019.
 32. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2019 (δαπάνες μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών, κλπ).
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςγιατην συνδρομή έτους 2019 στην ιστοσελίδα www.docman.gr (βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας), για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).
 35. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.
 36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 37. Έγκριση του από 21-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση του από 27-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπης – Κανάλι - Εθνική οδός Πρέβεζας -Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 39. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 06-12-2018 και 13-12-2018 για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού της κοίτης και προστασία της όχθης του ποταμού Μπόιδα – Μαυρή στην περιοχή Θεσπρωτικού ΠΕ Πρέβεζας και β) καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή της Τ.Κ Λούρου ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/597/06-12-2018 και Φ.301/626/13-12-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας αντίστοιχα, και τις αριθμ. 40/2729/12-12-2018 και 41/2842/21-12-2018 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 40. Ε.Η.Δ.Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 864/28/06-01-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την ανάθεση μεταφοράς αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας παγετού - χιονοπτώσεων, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 41. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου,για το Α΄ Εξάμηνο έτους 2019, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 42. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 43. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019.
 44. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράτασης ισχύος του συμφωνητικού ανάθεσης της προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 45. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςγια τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 46. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςγια την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 47. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-03-2019.
 48. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου Κουτσελιού και βελτίωση βατότητας περιμετρικών οδών στην 2η Επαρχιακή οδό»,αναδόχουεταιρείας «Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2019.
 49. Ε.Η.Δ.Απόφαση επί της έγκρισης των Πρακτικών Ι/27-11-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και IΙ/10-12-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2019 και 2020, συνολικού προϋπολογισμού 512.700,32 € με Φ.Π.Α., βάσει της αριθμ. πρωτ. 1865/27/08-01-2019 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Πρέβεζας.
 50. Ε.Η.Δ.Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 76/2018 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
 51. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 08-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Διστράτου (εντός της Τ.Κ. Κόνιτσας)», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 52. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 53. Ε.Η.Δ.Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1755/50/08-01-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρουπερί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας παγετού – χιονοπτώσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια και μεταφορά χιλίων επτακοσίων δεκατεσσάρων τόνων (1.714 tn) άπλυτου αλατιού.
 54. Ε.Η.Δ.Έγκρισηανάθεσης βάσει της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας και μεταφοράς 1.714,00 τόνων άπλυτου αλατιού για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας παγετού - χιονοπτώσεων, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας Ηπείρου.
 55. Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-01-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 455/19/03-01-2019απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, γιατην αποκατάσταση βατότητας και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί σε όλη την Π.Ε. Ιωαννίνων λόγω του πρωτοφανούς, παρατεταμένου και πέραν των συνήθη συνθηκών, κύματος κακοκαιρίας (ισχυρές χιονοπτώσεις-παγετοί) που επικράτησαν και προκάλεσαν καταστροφές, ζημίες (κατολισθήσεις καθιζήσεις-πτώσεις λίθων κ.λ.π.).
 56. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας άλατος (πλυμένου) οδικού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας  της Π.Ε. Άρτας.
 57. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Πλαταριά – Φασκομηλιά Νομού Θεσπρωτίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.».
 58. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ, στα πλαίσια του υποέργου «Λειτουργικές δαπάνες κλειστού γυμναστηρίου (πρώην αίθουσα Βαρέων αθλημάτων)».
 59. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 60. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 61. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2019.