Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Κατάταξη υποψηφίων για τη, υπ΄αριθ. ΣΜΕ, 1/2018 σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου τεσσάρων (04) ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης υποψηφίων (σύμφωνα με την Ανακοίνωση αριθμ.πρωτ.181869/13737/12-12-2018 – ΑΔΑ:ΩΔ5Φ7Λ90Δ9), για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ενός ΠΕ Μηχανικού (ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος), ενός ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ενός ΠΕ Μηχανικού (ειδικότητας Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού) και ενός ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) ανακοινώνουμε την κατάταξη των υποψηφίων στον επισυναπτόμενο Πίνακα. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία μας στην ακόλουθη δ/νση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο – Τ.Κ. 45 221.

Βρείτε το πρακτικό και τους πίνακες εδώ.