Τετ16102019

Ενημέρωση:Τετ, 16 Οκτ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 2η/18-01-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 18-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-01-2019 συνεδρίασης.

 1. Έγκριση του από 09-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία» προϋπολογισμού 498.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 11-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)» προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ
 3. Έγκριση του από 08-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάϊστας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 15.500,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 14-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση -Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου», προϋπολογισμού 15.000 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση τουαπό 11-01-2019 Πρακτικούτης Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού,για την υλοποίηση του υποέργου«Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού Συβότων – Πέρδικας και κόμβου Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισμού 246.500,00 € με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζα» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και αντιμετώπισης υγρασίας στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καπεσόβου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 31-03-2019.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Τ.Κ. Κουκουλίου (β’ φάση)», αναδόχου Έντι Ι. Ράφτη, μέχρι την 09-05-2019.
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση βατότητας περιφερειακής οδού Τ.Κ. Γουριανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Καρτερίου Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση Παροχής (Νο 8) στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) με στόχο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την ωρίμανση αναπτυξιακών προτάσεων για τις ορεινές περιοχές», του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019 για τους συνοπτικού διαγωνισμούς (άρθρο 117 Ν.4412/16) και του διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/16).
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής – Μηλιωτάδες»,αναδόχουΓεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-07-2019.
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου τηςΠ.Ε. Ιωαννίνων«Αποκατάσταση βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Μονολιθίου (προμήθεια υλικών)».
 17. Έγκριση του Πρακτικού Νο5/08-01-2019 της Επιτροπής Διενέργειας της Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης (με α/α Συστήματος: 52951) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018  & για το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 991.808,65 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση ανάκλησης - ανατροπής πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018.
 19. Έγκριση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2019 και έγκριση δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων για οφειλές και δεσμεύσεις οικ. έτους 2018της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2019 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2019.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: το όραμα μιας Δημόσιας Γλυπτικής», που διοργανώνεται στην Αθήνα από 23 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2019 σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και έγκριση μετάβασης υπαλλήλων στο Βερολίνο της Γερμανίας, και σχετικών δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Fruit Logistica 2019», που πραγματοποιείταιτο διάστημα 06-08/02/2019.
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία ατόμων για τη διοργάνωση ημερίδας παρουσίασηςτου Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού Αχέροντα στη ΓλυκήΘεσπρωτίας στις 25-01-2019.
 25. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο,στο Βερολίνοτης Γερμανίας.
 26. Έγκριση μετάβασης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στο Μιλάνο της Ιταλίας και στο Μόναχο της Γερμανίας, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκθέσεις: «Β.Ι.Τ. 2019» που διοργανώνεται στο Μιλάνο το διάστημα 10-12/2/2019 και «F.RE.E. 2019» που διοργανώνεται στο Μόναχο το διάστημα 20-24/2/2019και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παρουσίαση του βιβλίουτης ιστορικού Χριστίνας Παπακώστα «Το Αρχείο των Βενετών Προβλεπτών της Πρέβεζας, διοίκηση και οργάνωση της πόλης τον 18ο αιώνα».
 28. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 29. Έγκριση ανάθεσηςπρομηθειών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Καραπέτσιου Χρυσάνθης, Οικονόμου Ευθαλίας, Γαϊτανίδη Πρόδρομου, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα και Καμπέρη Σπυριδούλας, στη Θεσσαλονίκη από 01 έως 03/02/2019, προκειμένου να παρακολουθήσουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της Έκθεσης Zootechnia.
 31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια» για το έτος 2019.
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019
 33. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξηςανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Βελτίωση βατότητας δρόμου Αγίου Σπυρίδωνα – Στρογγυλής Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ.
 34. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», προϋπολογισμού 000,00 με Φ.Π.Α.
 35. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άρτα - Κεραμάτες - Ακροποταμιά – Παχυκάλαμος - Νεοχώρι», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Αμμοτόπου Καμπής ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
 37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ. Γριμπόβου Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών συλλογής κτηματολογικών στοιχείων για την βελτίωση της 10ης επαρχιακής οδού από γέφυρα Ζούτου έως διασταύρωση Συκεών ΠΕ Άρτας», βάσει του από 10-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 39. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των προσαγωγών τάφρων στο αντλιοστάσιο Βίγλας».
 40. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων στην Τ.Κ Γκριμπόβου του Δήμου Αρταίων».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 42. Έγκρισητης αριθμ. 79/09-01-2019 (ΑΔΑ:64ΕΤ7Λ9-ΛΗΔ) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης της μεταφορά άλατος (πλυμένου) οδικού δικτύου, για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 43. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για δαπάνες οικ. έτους 2018 της Π.Ε. Άρτας.
 44. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Άρτας,για οφειλές οικ. έτους 2018.
 45. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 11.601.528,23 € με Φ.Π.Α.
 46. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης οικ. έτους 2018, και έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019
 47. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2019: α) Οριστικής παραλαβής Εργασιών από Μίσθωση Μηχανημάτων μετά από έκτακτη ανάγκη Πολιτικής Προστασίας, β) Ελέγχου, επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων και γ) Παραλαβής πλυσίματος αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
 48. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 04-01-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 1164/37/07-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτωνπου προέκυψαν από την σφοδρή κακοκαιρία (χιονοπτώσεις-παγετός-βροχοπτώσεις)που έπληξε τον Νομό από 04-01-2019.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 186829/10050/19-12-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για έλεγχο, επισκευή και αντικατάσταση στύλων και λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕ Θεσπρωτίας στα όρια του Δήμου Σουλίου (ακύρωση της σχετικής αριθμ. 41/2849/21-12-2018απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 50. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσιών για την καταπολέμηση ψύλλων στο Δ.Δ. Βασιλικού Δήμου Ηγουμενίτσας.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Κουτσοχρήστου Γεωργίας, μονίμου υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Θεσπρωτίας, για πληρωμή διοδίων, για ΚΤΕΟ και κάρτες ταχογράφων αυτοκινήτων,με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2019.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Δρίζη Δημήτριου, μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση των με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9208, ΚΗΙ 9209, ΚΗΗ 4294, κρατικών αυτοκινήτων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2019.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Δημητρίου Αντιγόνης, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Θεσσαλονίκη από 28έως 31/01/2019, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ, με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».
 54. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-10-2018 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Στεφάνης καθώς και στις θέσεις Ταράνα και Καλαμίτσι Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ.
 56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Λούτσας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 200,00 με Φ.Π.Α.
 57. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2019 για τους συνοπτικού διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/16).
 58. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/29, 30 και 31/11-01-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 11-01-2019, για επείγουσες εργασίες: α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων και σύνδεσης κτηνοτροφικών μονάδων στις περιοχές Μελιανών, Νικολιτσίου και Παπαδάτων ΠΕ Πρέβεζας, β) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων και σύνδεσης κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή Βαλανιδόραχης ΠΕ Πρέβεζας και γ) άρσης καταπτώσεων και αποκατάστασης βατότητας στην περιοχή Βαλανιδούσας ΠΕ Πρέβεζας.
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 60. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 61. Απόφαση για την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά των υπ΄ αριθ. 2/2019 και 3/2019 αποφάσεων Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Πρέβεζαςκαι έγκριση δαπάνηςκαι διάθεση πίστωσης.