Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για το έργο MeDInno

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής προσφοράς (90% τεχνικά κριτήρια, 10% οικονομική προσφορά) προϋπολογισμού δαπάνης 54.000 ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ 43.548,39 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ: 10.451,61 Ευρώ) με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Βρείτε την προκήρυξη της ένωσης εδώ.