Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση Αποφάσεων 2ης/18-2-2019 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης /18-02-2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                                       (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                                                  ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  δεκαοκτώ (18) του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από  8  έως  και 13  έτους 2019:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 1ης/21-1-2019 συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο: Έγκριση  1ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019

Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019, που μετά τις αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η τελική διαμόρφωσή του έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:        111.030.285,05

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:        148.983.514,92

 ΕΛΛΕΙΜΜΑ:          37.953.229,87

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2019 (αριθμ. απόφασης: 2/8/18-2-2019)

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Π. Η. οικ. έτους 2019

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή  (αριθμ. απόφασης: 2/9/18-2-2019)

Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου,  για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου για τη διάθεση ειδικευμένου προσωπικού  για την ολοκλήρωση διαφόρων  έργων και μελετών του Δήμου (αριθμ. απόφασης; 2/10/18-2-2019)

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού για τη διάθεση ειδικευμένου προσωπικού για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Ζηρού» (αριθμ. απόφασης: 2/11/18-2-2019)

Θέμα 6ο: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων : «"APPROVE” : Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543),που υλοποιείται το πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος συνεργασίας INTERREG EUROPE

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (02) ατόμων για την υλοποίηση του Έργου “APPROVE - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφασης: 2/12/18-2-2019)

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση Π.Σ. επί αιτήματος  παραχώρησης κατά χρήση έναντι τιμήματος με δημοπρασία, ακινήτου συνολικού εμβαδού 122.381,00 στην περιοχή Βάλτος, Μπόιδα-Μαυρής Ν. Πρέβεζας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν.4061/2012, όπως ισχύει.

Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά επί  αιτήματος ΥΠΑΑΤ,  για παραχώρηση κατά χρήση έναντι τιμήματος με δημοπρασία, ακινήτου συνολικού εμβαδού 122.381,00 στην περιοχή Βάλτος, Μπόιδα-Μαυρής Ν. Πρέβεζας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν.4061/2012, όπως ισχύει (αριθμ. απόφασης:2/13/18-2-2019)

                                                                                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

                                                                                                                                                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ