Δευ15072019

Ενημέρωση:Δευ, 15 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απόφασης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Χ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, με ΑΦΜ 998166961 ΔΟΥ Ιωαννίνων με έδρα στο 11ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, εκδόθηκε, στις 4/03/2019 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με εγκαταστάσεις με ΑΔΑ Ψ40Δ7Λ9-Δ16.
Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).