Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων 3ης/22-3-2019 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης /22-3-2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από    14 έως  και   19 έτους 2019:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 2ης/18-2-2019 συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2019

Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2019 και αποτυπώνονται σε σχετικούς πίνακες, ήτοι: Πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου-Πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτας-Πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Ιωαννίνων-Πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Πρέβεζας - Πρόγραμμα έργων χρηματοδοτούμενων από Τέλη Αδειών Κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκίνητων ΠΕ Άρτας - Πρόγραμμα έργων χρηματοδοτούμενων από Τέλη Αδειών Κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκίνητων ΠΕ Πρέβεζας- Πρόγραμμα έργων χρηματοδοτούμενων από αδιάθετα υπόλοιπα ΚΑΠ  ΠΕ Πρέβεζας- Πρόγραμμα έργων χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ Υπ. Εσωτερικών ΠΕ Πρέβεζας(αριθμ. απόφασης: 3/14/22-3-2019)

Θέμα 3ο: Έγκριση προκαταβολής ευρωπαϊκής συμμετοχής για τα έργα “APPROVE - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) και “RESOR - Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions” (PGI05092) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής  Συνεργασίας INTERREG EUROPE

Η επί του θέματος συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε, ύστερα από σχετικό αίτημα ανάκλησης της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας  Περιφέρειας Ηπείρου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό (Δεν εξεδόθη απόφαση)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για καταδίκη του περιστατικού επίθεσης  εναντίον ασυνόδευτων ανήλικων Αφγανών στην Κόνιτσα.

Περίληψη απόφασης: Το Π.Σ. Ηπείρου, ομόφωνα, έλαβε απόφαση με την οποία καταδικάζει  το περιστατικό επίθεσης  που σημειώθηκε από κουκουλοφόρους σε ανήλικους Αφγανούς, που φιλοξενούνται σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κόνιτσα  (αριθμ. απόφασης 3/15/22-33-2019)

Θέμα 2ο: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή,  οι προϋπολογισμοί του οποίου, σε όλα τα έτη, παρουσιάζουν πλεόνασμα και  θετικό αποτέλεσμα κατά ESA. Επίσης τα Ταμειακά διαθέσιμα στις λοιπές τράπεζες (χωρίς να υπολογίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος)  παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Οι προϋπολογισμοί είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής(αριθμ. απόφασης: 3/16/22-3-2019)

Θέμα 3ο: Έγκριση  2ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε , κατά πλειοψηφία, την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου , οικ. έτους 2019,  όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και διαμορφώνεται ως κάτωθι:

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ:113.542.344,84

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ: 151.495.574,71

   ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 37.953.229,87

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2019

(αριθμ. απόφασης:3/17/22-3-2019 )

Θέμα 4ο: Δωρεάν παραχώρηση  Η/Υ παλαιάς τεχνολογίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σε φορείς δημοσίου  της Π.Ε.

Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη δωρεάν παραχώρηση από την Π.Ε. Άρτας, είκοσι πέντε (25) παροπλισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών παλαιάς τεχνολογίας, σε διάφορους δημόσιους φορείς της Π.Ε. Άρτας, ύστερα από σχετικά αιτήματα αυτών.(αριθμ. απόφασης: 3/18/22-3-2019)

Θέμα 5ο :Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας,  για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του ΔήμουΠερίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας  για τη διάθεση ειδικευμένου προσωπικού  για τη συμμετοχή σε επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής  διαφόρων  έργων  του Δήμου(αριθμ. απόφασης: 3/19/22-3-2019)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ