Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης/03-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 03-04-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-03-2019 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12/03-04-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., βάσει του από 28-03-2019 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 4/166/30-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 27/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών» προϋπολογισμού 378.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία» προϋπολογισμού 498.000,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του από 26-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης της τοιχοποιίας στο κτίριο του τυροκομείου της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 3.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 6. Έγκριση του από 27-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης υποδοχής δικτύων ΔΕΔΔΗΕ στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 14.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 7. Έγκριση του από 20-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιάς» προϋπολογισμού 3.430.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 21-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας» προϋπολογισμού 275.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Πηγή Τετρακώμου – Πετράλωνα μετά από έντονες πλημμύρες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση Γυαλός της Τ.Κ. Κομμένου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», αναδόχου «Β. Αηδόνης & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2019.
 12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μετσόβου» αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ», μέχρι την 30-04-2019.
 13. Έγκριση παράτασης της από 21-12-2018 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την μεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο της δοκιμαστικής της λειτουργίας.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Άρτας».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΔΔΗΕ των αντλιοστασίων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου».
 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο Εθνικό οδικό δίκτυο Γέφυρα Καλογήρου -Πρέβεζα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας».
 19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία οχετών με σιδηροκατασκευές επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων (προμήθεια υλικών)».
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών καθαρισμού από κορμούς νεκρών πλατάνων ποταμού Καλαμά στη θέση Ντούλκα Παραποτάμου».
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην Αγία Μαρίνα συνοικισμός Σκούπας Νομού Άρτας».
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών καθαρισμού άρση επικινδυνότητας από ξερά δέντρα και κλαδιά στον χώρο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων».
 23. Έγκριση του από 26-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση του από 28-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α.
 26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί της Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρα Καλογήρου στη διασταύρωση για μουσικό σχολείου και επί της ΕΟ Παραμυθιάς - Γλυκής» προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 28. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση (σαρζανέτ και λοιπές εργασίες) στην 32η επαρχιακή οδό προς Μονή Μολυβδοσκέπαστης και προς Αηδονοχώρι», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-06-2019.
 29. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι – Λίππας – Πλατανίων», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2019.
 30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 80 (Φ110,Φ90) και υδραυλικών υλικών για την άρδευση περιοχής "Ντάρα" Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 31. Έγκριση ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και την προμήθεια ανταλλακτικών, για το 2019 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης εργασιών καταπολέμησης ψύλλων για το έτος 2019, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2019», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το χρονικό διάστημα 03-07/04/2019.
 34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 2019», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 03-05/05/2019.
 35. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή μαθητών του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιωαννίνων στο πρόγραμμα «Κύπρος – Ελλάδα – Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες», που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, το διάστημα 18-23/4/2019.
 36. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2019, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 05-07/04/2019.
 37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Όσα φέρνει ο Καλαμάς» του Τάσου Βασιλείου.
 38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ημερίδα με θέμα τις εξελίξεις στο χώρο της κοιλιοκάκης.
 39. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις του Μ/Φ ΣΚΟΥΦΑΣ με τίτλο «Πολιτιστική Άνοιξη & Καλοκαίρι 2019».
 40. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελλήνιου Διασυλλογικού Αγώνα Κολύμβησης με την επωνυμία «12α Ποσειδώνια Easter Swimming Cup 2019».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 42. Έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.42900/ΦΝ393/01-06-2018 (ΦΕΚ Β 290/7.6.2018) Κοινής Υπουργικής απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών: «Τροποποίηση της 6686/14-11-2014 2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής».
 43. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/21-03-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών, Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με στόχο την αδειοδότηση δύο καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στις θαλάσσιες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας – Πρέβεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με το ακρωνύμιο «Tactical Tourism», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςInterreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 44. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου APPROVE” - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable energy policies (PGI05543), του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG EUROPE και έγκριση δαπανών για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής εκπροσώπων του ΚΑΠΕ στην 1η Διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου.
 45. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ στις 15-04-2019.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Δημοσίευση σε εφημερίδες της από 28-03-2019 ειδοποίησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων της Οδού Σταύρου Νιάρχου στα Ιωάννινα.
 47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Η προοπτική βελτίωσης της διατροφικής φροντίδας των νοσηλευομένων με τη χρήση τοπικών προϊόντων και βοτάνων».
 48. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Τραπεζάκι Τ.Κ. Διστράτου μέσω της επαρχιακής οδού αριθμ. 18», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση πεδινού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 33.700,00 € με ΦΠΑ.
 50. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου παραπλεύρως τάφρου στην περιοχή Περάνθης» προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση του από 26-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Φράστα της Τ.Κ Αγνάντων μέσω της επαρχιακής οδού 22», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.
 52. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», προϋπολογισμού 176.000,00 € με Φ.Π.Α.
 53. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας».
 54. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό αύλακα άρδευσης στην Καμπή Άρτας».
 55. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 56. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών και υπερωριών των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 59. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του προϋπολογισμού του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 60. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας και Αλεξάνδρας Τόλη, υπαλλήλου της ιδίας Υπηρεσίας, στην Θεσσαλονίκη από 07 έως 09-04-2019 προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών Φορέων Εποπτείας της Αναδοχής, που θα πραγματοποιηθεί στις 08-04-2019.
 61. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 13-02-2019, για επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε τον Νομό, σύμφωνα με την αριθμ. 18622/744/13-02-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 7/416/20-02-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 62. Έγκριση ανάθεσης εργασιών με μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για έλεγχο, επισκευή και αντικατάσταση στύλων και λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕ Θεσπρωτίας στα όρια του Δήμου Σουλίου.
 63. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 64. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση των γεωπόνων Ζαραβούτση Θεοδώρου και Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Αγρίνιο, για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του 20ου Πανελληνίου Ζιζανιολογικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί από 04 έως 06-04-2019.
 66. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευαγγέλου στην Αθήνα, για την συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (RASTER GIS AND MULTICRITERIA ANALYSIS)», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 08 έως 12-04-2019.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στη Αθλητική συνάντηση αγώνων στίβου «8α ΓΙΤΑΝΕΙΑ», σε συνδιοργάνωση με τον Γυμναστικό Σύλλογο Πρωτέας Ηγουμενίτσας.
 68. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα δέντρων και θάμνων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στις στροφές της εθνικής οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας πριν την Πλαταριά στη θέση ΓΑΤΑ σε απόσταση περίπου (7) χιλιομέτρων».
 69. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και καθαρισμός των πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Γίτανα Θεσπρωτίας και του ποταμού Καλαμά στην Περιοχή».
 70. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών καθαρισμού από κορμούς νεκρών πλατάνων του παραπόταμου Καλπακιώτικου περιοχής κάμπου Φιλιατών».
 71. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-10-2018 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 72. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπης – Κανάλι - Εθνική οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 73. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Λούτσας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.200,00 € με Φ.Π.Α.
 74. Έγκριση του από 27-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Στεφάνης καθώς και στις θέσεις Ταράνα και Καλαμίτσι Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.
 75. Έγκριση του Πρακτικού Ι/26-03-2019 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 76. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/20-03-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, για τα έτη 2019 – 2020», συνολικού προϋπολογισμού 70.868,60 € με Φ.Π.Α.
 77. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 78. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες κίνησης των επιβατηγών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π. Ε. Πρέβεζας.
 79. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 146.012,48 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 80. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ, σε μαθητές που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, για την υλοποίηση του μαθήματος της κολύμβησης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
 81. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2018-2019.
 82. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας).
 83. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, για την παροχή έργου από 01-03-2019 για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή Κερασώνα Π.Ε. Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, β) καθαρισμού ποταμού Μαυρής και ρεμάτων που απορρέουν σε αυτόν προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, γ)αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα δ) καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή Σταυροχωρίου και Αηδονιάς Π.Ε. Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και ε) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε Πρέβεζας προς αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/70, 71, 72, 74 και 75/01-03-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 10/640/12-03-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 84. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 01-03-2019, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και γεφυρών στην περιοχή Παναγιάς Π.Ε. Πρέβεζας, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.301/73/1-3-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 11/723/21-03-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 85. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε. Πρέβεζας «Επιτάφιος – Επιφάνεια», που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2019.
 86. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφική μονάδα και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό Αμφιθέας – Νεοχωρακίου Μεγάρχης (προμήθεια υλικών)».
 87. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων» αναδόχου ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ, μέχρι την 30-04-2019.
 88. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στο Δ.Δ. Μύτικα Πρέβεζας και οδού προς ΝΕΑ ΒΙ.ΠΕ.», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 08-06-2019.
 89. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτησης ομβρίων στο οδικό δίκτυο στα όρια του Δ.Δ. Βράχου Πρέβεζας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 27-05-2019.
 90. Έγκριση του από 01-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω Καλεντίνης», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.
 91. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44439/2008/29-03-2019 (ΑΔΑ: 9ΤΩ27Λ9-ΖΕΡ) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 92. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 93. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, στον προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 43952 (Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων Α.Ε.) από 09-01-2019 έως 28-02-2019.
 94. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων που ήταν σε ισχύ την 31-12-2018 έως 30-06-2019.
 95. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/01-04-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΠΕ 100 Φ500 PN 12,5 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα Α3-Α4) του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού 63.215,00 €, με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 96. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/100/28-3-2019, Φ.301/99/28-3-2019, Φ.301/105/1-4-2019, Φ.301/104/1-4-2019 και Φ.301/103/1-4-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 28-03-2019 και 01-04-2019, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 97. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 31-12-2018 έως 30-06-2019.
 98. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 01-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», προϋπολογισμού 640.000,00 € με ΦΠΑ.
 99. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 29-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 100. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 02-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβέλιστας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 101. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2019.
 102. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως Κόμβο Ιονίας Οδού», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», μέχρι την 31-05-2019.
 103. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης κτηνοτρόφων στην περιοχή Ντούλκα Παραποτάμου καθώς και στήριξη κοίτης ποταμού στην Νεράιδα Θεσπρωτίας».
 104. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στο ύψος των Αγνάντων».
 105. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες εγκαταστάσεις στο Δ.Δ Βοβούσας».
 106. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης παραποτάμου του Αράχθου ποταμού στη θέση Ντούναβος».
 107. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη - Ανατολική», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ.
 108. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», προϋπολογισμού 88.000,00 € με Φ.Π.Α.
 109. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης του Δασαρχείου Ιωαννίνων της Πράξης Χαρακτηρισμού στα πλαίσια της μελέτης της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά».
 110. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση δασικών δρόμων με την ανακατασκευή-βελτίωση του καταστρώματος για την αντιπυρική προστασία του δημόσιου δάσους ΤΚ Παλαιόπυργου Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.
 111. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 28-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 112. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών στα Ιωάννινα από 19 έως 21-04-2019.
 113. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων, στο Μιλάνο και το Λονδίνο.
 114. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την υπέρβαση των εκτός έδρας μετακινήσεων του Γενικού Δ/ντή Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2018.
 115. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 116. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμ. καταθ.: 3777/2018 αίτηση αναίρεσης του Σπυρίδωνα Κασταμονίτη του Ιωάννη.
 117. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02-04-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 45303/2029/01-04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών.
 118. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Πλαταριά – Καρτέρι – Πέρδικα – Σύβοτα έτους 2019 (παροχή υπηρεσιών)».
 119. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού (διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 120. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 121. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 35ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών-Ελληνικό Εθνικό Τμήμα, στην Πάργα Πρέβεζας, από 17 έως 21 Απριλίου 2019.
 122. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας (ΚΙΜΕΘΕ), εκδήλωσης για τα Παλιά Φαρμακεία και Ιατρεία της Θεσπρωτίας.
 123. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 124. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 02-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό – Ροδιά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 125. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με την από 27-12-2018 αγωγή του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΙΓΜΕ κατά της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.