Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση θεμάτων 6ης/10-4-2019 Τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  6Ης/10-4-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις έντεκα (11) του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 22 έως  και 26 έτους 2019:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 3ης/22-3-2019 τακτικής και 4ης/22-3-2019 Ειδικής συνεδρίασης Π.Σ.

Αναβλήθηκε  η επικύρωσή τους, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων  που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου : “Οδός Σταύρου Νιάρχου”.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ. 3/15/14-3-2019 απόφασης του Π.Σ. (ΦΕΚ 82 τ.ΑΠΠ/25-4-2019) για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδός Σταύρου Νιάρχου» , διορθώνοντας ως εξής « Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου για λόγους δημόσια ωφέλειας και η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ01810013 ¨Αγορά εδαφικών εκτάσεων  - Οδός Σταύρου Νιάρχου» (αριθμ. απόφασης: 6/22/10-4-2019)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας,  για τη διάθεση  προσωπικού, με σκοπό  για σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και ΜΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος «EX TOUR»

Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας,  για τη διάθεση  κατάλληλου προσωπικού, με σκοπό  για σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών δημιουργίας αναρριχητικών πεδίων στο Δήμο Κόνιτσας και της αντίστοιχης  ΜΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελάδα-Αλβανία 2014-2020, με ακρωνύμιο  «EX TOUR»(αριθμ. απόφασης:6/23/10-4-2019 )

Θέμα 2ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας,  για τη διάθεση  προσωπικού, με σκοπό τη συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών και επίβλεψη έργων του Δήμου  

Περίληψη απόφασης: :  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας,  για τη διάθεση  προσωπικού, με σκοπό τη συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών και επίβλεψη έργων του Δήμου  (αριθμ. απόφασης6/24/10-4-2019 )

Θέμα 3ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού   για τη διάθεση  προσωπικού, με σκοπό σύνταξη μελέτης  για κατασκευή δημόσιου αντιπυρικού δασικού δρόμου στο Δήμο

Περίληψη απόφασης: :  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού για τη διάθεση  προσωπικού, με σκοπό σύνταξη μελέτης  για κατασκευή δημόσιου αντιπυρικού δασικού δρόμου στη θέση Νταβέλια της Δ.Κ. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού (αριθμ. απόφασης 6/25/10-4-2019)

Θέμα 4ο : Έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης  στους εργαζόμενους του εργοστασίου ΒΙΚΗ Α.Ε.

Περίληψη απόφασης:  Αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος  υποστήριξης στους πρώην εργαζόμενους του εργοστασίου ΒΙΚΗ και στα δίκαια  αιτήματά τους (αριθμ. απόφασης 6/26/10-4-2019)

                                                                                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ