Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ενημέρωση σε σχέση με το διαγωνισμό «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού»

Σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων, στα έγγραφα του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού», προστέθηκε το Παράρτημα IV "ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" της οικείας διακήρυξης και σε άμεσα επεξεργάσιμη μορφή (docx).

Βρείτε το ανωτέρω αρχείο καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη IR2ΜΑ