Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου»

Σας ενημερώνουμε ότι η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές  για την  «Προμήθεια οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου»  της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5032676 ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60236/2726/23-04-2019 απόφασή της.

Μέσω της διαβούλευσης  καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο των σχετικών προδιαγραφών. Η υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια που θα συγκεντρωθούν και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον αξιολογήσει κάποια σχόλια ως ορθά και εποικοδομητικά.

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: e.sakkas@php.gov.gr

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και θα λήξει στις 13 Μαΐου 2019.

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Μαυρογιώργος Δημήτριος

 

Λήψη εντύπου διαβούλευσης εδώ.