Τετ17072019

Ενημέρωση:Τετ, 17 Ιουλ 2019 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 21η/03-07-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 03-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-06-2019 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση Γυαλός της Τ.Κ. Κομμένου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 25-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του από 27-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Υφιστάμενης Στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 543.833,93 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Μέτσοβο – Διακλάδωση Μηλιάς – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενίτι», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Σταυρακίου επί της Περιφερειακής Οδού και σε άλλα σημεία του ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση από κατολίσθηση τμήματος επαρχιακής οδού Λιά – Βαβούρι», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-08-2019.
 13. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου «Γ.Ν.Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 27-08-2019.
 14. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθέντων κατάντι πρανών για την προστασία των κατοικιών στο Σακελλαρικό της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-08-2019.
 15. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής – Μηλιωτάδες», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-10-2019.
 16. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Εθνική Οδό Ιωαννίνων –Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι-Μελιγγοί», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2019.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας και βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Μιχαλιτσίου – Αμπελοχωρίου της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 31-10-2019.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή Γότιστα – περιοχή Κούγκα», αναδόχου «Βασίλειος Κούγκουλης & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2019.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με Προγραμματικές Συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ενός ψυγείου, σε βάρος της πίστωσης του έργου της ΣΑΜ 581 με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».
 22. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 97825/6810/28-06-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 23. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 98925/6889/01-07-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας του απαραίτητου εκλογικού υλικού για τις ανάγκες διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.
 25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων.
 26. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση Διεθνούς Πρωταθλήματος Τέννις Juniors, από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Ιωαννίνων από 6-13/7/2019.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του προπονητικού CAMP, από τον Αθλητικό Σύλλογο TAEKBONTO (W.T.F), στα Ιωάννινα από 8-12/7/2019.
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Πίτας Καλοκαίρι 2019» από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Ζωοδόχου στις 5/7/2019.
 30. Έγκριση δαπάνης προπληρωμής για την διευκόλυνση υλοποίησης του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”».
 31. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/28-06-2019 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού 132.100,00 € με Φ.Π.Α. (106.532,26 € πλέον ΦΠΑ 25.567,74 €) με τίτλο «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών με ακρωνύμιο ”IR2MA”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 20142020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860017 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 32. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών παραμετροποίησης και υποστήριξης Λογισμικής Εφαρμογής Μηχανογράφησης για την διενέργεια της Εκλογικής διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου έτους 2019 για τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2019 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας.
 34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας στο πλαίσιο επίσκεψης ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης του επενδυτικού έργου ELENA EPIRUS.
 35. Έγκριση του από 25-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ. Ανέζας Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση του από 27-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Πέτα Άρτας από γέφυρα ρέματος Μπούση», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Π.Ε Άρτας για την διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 καθώς και έργων της Π.Ε Άρτας έτους 2019.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Έκθεση Φωτογραφίας που συνδιοργανώνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019.
 42. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02-04-2019, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με την αριθμ. 45303/2029/01-04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 12/880/03-04-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για: α) καθαρισμούς ρείθρων υδροσυλλογής επαρχιακής οδού στις περιοχές Νεράιδας - Νεοχωρίου Δήμου Σουλίου και β) αποκατάσταση – καθαρισμό βατότητας οδών που καταλήγουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και δημιουργούν προβλήματα με φερτά υλικά στην περιοχή Ρίζιανης - Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας.
 44. Έγκριση του από 27-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λούρου του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 45. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας οικ. έτους 2019 (οδοιπορικά για Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2019).
 47. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της αρ. 803/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019, για την εκλογική αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων για την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 49. Απόφαση για την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 11/2019 απόφασης Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
 50. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 52. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων για το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».