Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση για τροποποίηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης - Μπαλαμάτσιας Ηλίας Ο.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Η Εταιρία ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. στην Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων με ΑΦΜ 999809366 ΔΟΥ Ιωαννίνων με νόμιμο
εκπρόσωπο τον ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ ΗΛΙΑ, υπέβαλλε στις 12/7/2019 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου την αρ.
πρωτ. 2404 αίτηση για τροποποίηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Η εταιρεία είναι κάτοχος επίσης της με αρ. πρωτ. 67974/8361/31-07-2017 άδειας του Ν. 3054 /2002.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ
45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.