Δευ19082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης/17-7-2019 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης /17-7-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                                       (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                                               ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις δεκαεπτά (17) του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από  35 έως  και 37 έτους 2019:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων προηγούμενων συνεδριάσεων Π.Σ., ήτοι: 3η/22-3-2019 (τακτική), 4η/22-3-2019 (ειδική), 5η/10-4-2019  (ειδική), 6η/10-4-2019 (τακτική), 7η/9-5-2019 (κατεπείγουσα)  και 8η /26-6-019 (κατεπείγουσα)

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο: Τουριστικές πλεύσεις στον ποταμό Αχέροντα

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία και σύμφωνα με το αριθμ. 1/11-7-2019 πρακτικό της επιτροπής του αρθρ. 8β του Ν. 3190/2003, αίτημα της Γκόγκα Αικατερίνης για χορήγησης άδειας πλεύσης για τουριστική ξενάγηση στον ποταμό Αχέροντα,  αίτημα του κ. Μπουρδούκη Ιωάννη για  χορήγησης  άδειας πρόσδεσης και αποβίβασης επιβατών σε  σκάφος (που εκτελεί μόνο θαλάσσιους πλόες με άδεια από το λιμεναρχείο ),  στο κρηπίδωμα επί της κοίτης του ποταμού Αχέροντα που εφάπτεται του οικισμού Αμμουδιάς, επιβεβαίωσε τις απαιτήσεις για ασφαλή πλεύση και προστασία του οικοσυστήματος και επισήμανε την ανάγκη για  άμεση σύνταξη μελέτης με σκοπό την δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα.

 (αριθμ. απόφασης: 9/35/17-7-2019)

Θέμα 3ο : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: « Βελτίωση  αποκατάσταση οδού παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της Καμπής»

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: « Βελτίωση  αποκατάσταση οδού παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της Καμπής» (αριθμ. απόφασης: 9/36/17-7-2019)

Θέμα 4ο :  Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2018  της Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2018  της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση με την αριθμ.21/1629/1-7-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (αριθμ. απόφασης: 9/37/17-7-2019)

                                                                                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ