Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αποφάσεις 10ης/28-8-2019 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης /28-8-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                            (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                     ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 38   έως  και 42 έτους 2019:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 9ης/17-7-2019 συνεδρίασης Π.Σ  

Θέμα 2ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Β΄ τρίμηνο έτους 2019

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Β΄ τρίμηνο έτους 2019, όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή  (αριθμ. απόφασης:10/38/28-8-2019 )

Θέμα 3ο : Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019,  όπως καταρτίσθηκε - υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και  διαμορφώθηκε ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ:  147.227.882,88

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ:  185.181.113,45

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:   37.953.230,57    

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2019

(αριθμ. απόφασης: 10/39/28-8-2019 )

Θέμα 4ο : Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων

Περίληψη απόφασης: : Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία,   τροποποίηση περιφερειακών προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκε  από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ειδικότερα την 1η τροποποίηση του προγράμματος τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων ΠΕ Άρτας έτους 2019 (αριθμ. απόφασης: 10/40/28-8-2019)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου ΖΑΓΟΡΙΟΥ, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου  για τη διάθεση  προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου και ειδικότερα τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας  Μηχανικού – Ηλεκτρολόγου (αριθμ. απόφασης: 10/41/28-8-2019 )

Θέμα 2ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου  για τη διάθεση  προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου και ειδικότερα τη διάθεση υπαλλήλων ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού  και Ηλεκτρολόγου  (αριθμ. απόφασης: 10/42/28-8-2019 )

                                                                                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ