Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» για έργα διαχείρισης λυμάτων Οικισμών Γ΄ κατηγορίας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ‘Ηπειρος  για «επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας», υπογράφτηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.924.863,00 €, με δυνατότητα ένταξης έως το 800% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, δηλαδή 23.398.904 €.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΥΑ Δήμων. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από  την 30/08/2018

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

 Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν: - Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.

- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), με πρόβλεψη 20ετίας. Επίσης δύναται να χρηματοδοτηθούν ως ξεχωριστά υποέργα, εφόσον σχετίζονται άμεσα με τα προτεινόμενα έργα, οι αγορές εδαφικών εκτάσεων, οι εργασίες των αρχαιολογικών υπηρεσιών και οι συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.