ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Η «ΓΚΑΣ ΕΞΠΕΡΤΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «GAS EXPERTS» με έδρα στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 79 α ,
Ιωάννινα, ΑΦΜ 800992521 ΔΟΥ Ιωαννίνων, υπέβαλλε στις 21/9/2021 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου την με αρ. πρωτ. 3939/2021 αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής υγραερίου.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας