ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Στην εταιρία υπό την επωνυμία «ΓΚΑΣ ΕΞΠΕΡΤΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «GAS EXPERTS» με έδρα στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 79 α , Ιωάννινα, ΑΦΜ 800992521 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εκδόθηκε στις 8/10/2021 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με ΑΔΑ: Ω08Τ7Λ9-ΛΘΓ.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής
σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας