Sidebar

Την 29-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.     Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργων στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

2.      Έγκριση του από 27-07-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

3.      Έγκριση του από 27-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την μελέτη τοποθέτησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή της πρώην Δ.Ε.Λ.Ι.» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2023.

5.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου».

6.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά λυόμενου θεάτρου Δωδώνης, καθαρισμός και απομάκρυνση των ξύλινων στοιχείων που παρέμειναν στο χώρο (παροχή υπηρεσιών)».

7.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μονολίθι – Πλατανούσα και στον κάμπο Πλαίσια – Καλέντζι (παροχή υπηρεσιών)».

8.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια βάσεων και πληροφοριακών πινακίδων για τα ιστορικά χωριά του Σουλίου (Α’ φάση: Προμήθεια ειδικών προκατασκευασμένων βάσεων από σκυρόδεμα)».

9.      Έγκριση του από 25-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-06-2022  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας», προϋπολογισμού € 153.000,00 με ΦΠΑ.

10.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης όμβριων για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

11.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ. Μονολιθίου (παροχή υπηρεσιών)».

12.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης όμβριων για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στα όρια του Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας (παροχή υπηρεσιών)».

13.      Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά των υπ΄ αριθμ. 150/2020, 151/2022 και 265/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.

14.      Έγκριση του Πρακτικού Νο2/25-07-2022 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β) στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού € 105.866,40 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

15.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.

16.      Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.

17.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη διοργάνωση, με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πέρδικας, της πολιτιστικής εκδήλωσης  «Αντάμωμα των Περδικιωτών», στις 13 Αυγούστου 2022.

18.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022.

19.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση του έργου  «Διαμορφώσεις χώρων – αναπλάσεις στο Δήμο Ζηρού», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

20.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.