Sidebar

Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας-επιμόρφωσης και παραγωγής προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”


που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007-2013  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%)


Αναθέτουσα Αρχή:
Περιφέρεια Ηπείρου
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα (Γραφείο Πρωτοκόλλου τηλ. 2651087304 -8 & Fax: 2651025674)
Αντικείμενο, προϋπολογισμός και διάρκεια της πράξης που προκηρύσσεται

Αντικείμενο:
Το έργο ADRIATIC-ROUTE επικεντρώνεται στην  προώθηση του θεματικού τουρισμού και την αύξηση της κινητικότητας στις συμμετέχουσες περιοχές της Αδριατικής μέσω της χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών (multimodal transport systems).


Aναλυτικότερα ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας και συγκεκριμένα τις παρακάτω
 
1. Διοργάνωση Εκδηλώσεων Δημοσιότητας και συγκεκριμένα του Τελικού Συνεδρίου του Έργου, ενός Περιφερειακού Συνεδρίου και ενός Σεμιναρίου
2. Παραγωγή Προωθητικού Υλικού (Ενημερωτικών φυλλαδίων, Πράσινης Βίβλου)


Προϋπολογισμός: εξήντα χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ -   €60.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Διάρκεια: μέχρι 31/3/2015

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
 ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  
 τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις ενότητες Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Προκήρυξης.
 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της δημοσιότητας έργων, παραγωγής προωθητικού υλικού, διοργάνωσης  εκδηλώσεων καθώς και σε θέματα πληροφόρησης, επικοινωνίας – προβολής. Επιθυμητή είναι η εμπειρία τους σε δράσεις δημοσιότητας έργων που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το Ν. 393/1976, (ΦΕΚ 199) για το αντικείμενο του έργου που εμπίπτει στον ανωτέρω νόμο. Η απαίτηση για άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να καλύπτεται είτε από τον Ανάδοχο, είτε από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης (σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών), είτε από τους υπεργολάβους αυτών. Η εν ισχύει άδεια λειτουργίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζεται στο Φάκελο Δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Η διαδικασία διενέργειας του Ανοιχτού Διαγωνισμού και υπογραφής της σύμβασης διενεργείται με βάση το Νομικό και θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται  στο Τεύχος Προκήρυξης

.
Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

Διάθεση των εγγράφων του διαγωνισμού
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού αποκλειστικά και μόνο από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, http://www.php.gov.gr  - Ενότητα Προκηρύξεεις αφού συμπληρώσουν την απαραίτητη φόρμα.


Εγγυήσεις που απαιτούνται
Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να  συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.


Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω θα απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.


Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής  - αποσφράγισης των προσφορών
Α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 25/9/2014 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές θα παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4. του άρθρου 11 του Π.Δ. 118/07. Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
Β) Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι στις 26/9/2014 και ώρα 09:00 π.μ

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η  22/8/2014
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο +302651087115 & 2651087141 (κ. Βασιλική Ηγουμενίδου & Βασιλική Μπάρκα) Fax: +302651025674

 

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης: Λήψη αρχείου