Sidebar

Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί ανοιχτό (τακτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την ανάδειξη προμηθευτών 26.300 Λίτρων απλής αμόλυβδης Βενζίνης, 225.200 Λίτρων Πετρελαίου κίνησης και 775.450 Λίτρων Πετρελαίου θέρμανσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται, ανά υπηρεσία, στο Παράρτημα Α΄ της σχετικής διακήρυξης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ιδρυμάτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 μέχρι την 31-12-2013, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 1.483.756,00 €.

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές που θα καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας κάθε κατηγορίας, με την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της κατηγορίας, με Φ.Π.Α.). Πλέον συγκεκριμένα η προσφορά για τα καύσιμα κίνησης θα αφορά το σύνολο της ποσότητας και των δύο (2) προαναφερομένων ειδών και η κατακύρωση θα λάβει χώρα και για τα δύο είδη σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν θα καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων και των δύο ειδών κίνησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ενόψει των διαφορετικών ποσοτήτων και των διαφορετικών τιμών για κάθε είδος, η χαμηλότερη τιμή θα προσδιορισθεί συνολικά και για τα δύο είδη και το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισμού των καυσίμων κίνησης.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα προμηθειών - γραφείο 232 – 1ος όροφος) και η ημερομηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, είναι η12η του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), οι οποίες καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων.

Η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη προσφερόμενη έκπτωση, επί της τιμής της κάθε κατηγορίας, στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από 01-01-2013 μέχρι την 31-12-2013, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση, για τα καύσιμα θέρμανσης. Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προμηθευτή.

Η διάρκεια της συμβάσεως, που θα υπογραφεί, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 μέχρι την 31-12-2013 και μπορεί να παραταθεί, για δίμηνο χρονικό διάστημα, με μονομερή έγγραφη απόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισμού και, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη και μνημονεύονται ρητά στο άρθρο 1 του σχετικού σχεδίου σύμβασης.

Οι προσφέροντες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους, ότι η διαδικασία του διαγωνισμού υπόκειται σε προληπτικό προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.Δ/τος 774/1980, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και μόνο όταν και αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους. Γλώσσα προσφορών η ελληνική. Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό, του συμβατικού τιμήματος και της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ.

       Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, των ενδιαφερομένων υπηρεσιών, με χρηματικά εντάλματα, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94. Σε ότι αφορά την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. Στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσονται τα καύσιμα που προορίζονται για τα μηχανήματα έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης, περίληψη της οποίας απεστάλη, για δημοσίευση, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 29/10/2012, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου [Γραφ. 232 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 452 21 Ιωάννινα], τις εργάσιμες ώρες και στο τηλέφωνο 26510 87 232 - Πληροφορίες : Ιωάννης Τσεπέλης – Αλεξάνδρα Μαυριά ή στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και στη διεύθυνση www.php.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Πλήρης διακήρυξη διαγωνισμού (Λήψη αρχείου)