Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού: 150.000,00 €

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού: 150.000,00 €

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί εκ νέου η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου  Κόνιτσας»,προϋπολογισμού: 150.000,00 € καθώς και η περίληψη αυτής (ορθή επανάληψη 28-02-2017, ΑΔΑ:ΩΝΙΥ7Λ9-ΤΓΟ)στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr (προκηρύξεις) και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή του,

Η διευκρίνηση αφορά το άρθρο 21 της Διακήρυξης «Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης»

Τα συμβατικά τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr (προκηρύξεις) και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή τους.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, διατίθενται μέχρι 09-03-2017 στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 – 452 21 – Ιωάννινα στο τηλ.: 2651087319 & 2651087344, Fax: 2651087449, αρμόδιες υπάλληλοι: κα Βασιλική Μαντζίλα & κα Βιολέτα Τζανίδη.

 

 

Βρείτε τα ενημερωμένα τεύχη της προκήρυξης εδώ. Η φόρμα για την Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ βρίσκεται στην αρχική ανάρτηση εδώ.