Παρ19072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

php

Διευκρίνιση πρόχειρου Διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων

Διευκρίνιση επί της υπ΄ αριθ. 97425/6826/26-10-2016 Διακήρυξης Διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων

Σχετικά με την ανωτέρω διακήρυξη και μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου, σας ενημερώνουμε ότι οι σημερινές αξίες των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων είναι αυτές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Συνημμένα: 1 (ένας) Πίνακας

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Πρακτικό 4/29-7-2016 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Δείτε εδώ το Πρακτικό 4/29-7-2016 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Ανοιχτός διαγωνισμός ΠΕ Πρέβεζας «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 30.000 €

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου ,προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ>> ,υποέργου: << ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ >>.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ,οδός Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα , μέχρι τις 9/6/2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό YΠΥΜΕΔΙ υπόδειγμα τύπου Β.Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2682362163, FAX επικοινωνίας:2682362182.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 14/6/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Ια.Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του YΠΥΜΕΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που δικαιούνται συμμετοχής .

Ιβ.Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους

488,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2013ΕΠ03000011.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου(Οικονομική Επιτροπή) .

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Ενημέρωση αγροτών

 

Παρατείνεται ως και 2 Ιουλίου 2019 η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 25.6.2019
Ορθή Επανάληψη 4ης τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.3 11.6.2019
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020 και τροποποίηση της υπ' αριθμ4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης. 6.6.2019
Βιολογική Γεωργία: Τροποποίηση της Πρόσκλησης για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020. 6.6.2019
Βιολογική Γεωργία: ενστάσεις μέχρι 14 Ιουνίου σχετικά με την ολοκλήρωση αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" 6.6.2019
Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 31.5.2019
3η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 28.5.2019
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης και τροποποίησης ένταξης πράξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 24.5.2019
Επιθεώρηση Ψεκαστικών Μηχανημάτων 15.5.2019
Διευκρινίσεις για την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» 8.5.2019
Καθορισμός περιόδου συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2019 στην Περιφέρεια Ηπείρου 7.5.2019
Ορισμός Ομάδων Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στην Περιφέρεια Ηπείρου 10.4.2019
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης  Υπ. 6.3 : Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία για ένταξη και  μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. 10.4.2019
Στελέχωση Μητρώου Αξιολογικών Εκχωρουμένων Μέτρων Π.Α.Α. Π.Η. 8.4.2019
2η Τροποποίηση της αρ 160/9-1-2019 ΥΑ του υπομέτρου 6.3 2.4.2019
2η τροποποίηση του Υπομέτρου 6.3 "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" που αφορά την μεταβολή του τρόπου υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος.

2.4.2019

Παράταση ημερομηνιών υποβολή αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.3 "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 15.3.2019
1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 5.3.2019
Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 4.3.2019
Ανακοίνωση για αιτήσεις νέων φυτεύσεων από το Απόθεμα 2019 4.3.2019
Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρουμένου Μέτρων Π.Α.Α. Π.Η. 28.2.2019
1η Επικαιροποίηση της απόφασης Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της 2η Πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), για την Περιφέρεια Ηπείρου» 27.2.2019
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 22.2.2019
Ορισμός υπαλλήλων για τον συντονισμό του Υπομέτρου 6.3: «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 13.2.2019
1η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την 2η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 13.2.2019
Πρόσκληση και Περίληψη, Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 24.1.2019
Εκδόθηκε ο καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 22.1.2019
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 15.1.2019
Εξουσιοδοτημένοι Σταθμοί Επιθεώρησης Γεωργικών Φαρμάκων για επιθεώρηση Ψεκαστικών Μηχανημάτων - Ανάκληση Εξουσιοδότησης 18.12.2018
Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 29.11.2018
Απόφαση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων γεωργών» 21.11.2018
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων – ΜΕΕΓΦ 19.11.2018
Τροποποίηση της 2ης Πρόσκλησης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 9.11.2018
Επιτροπή ενστάσεων (Υπομέτρο 6.1) 2.10.2018
Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών 2018 18.9.2018
Παράταση για τα «Σχέδια βελτίωσης» ( 6η Τροποποίηση της πρόσκλησης) 10.9.2018
Τροποποίηση ονόματος της Ομ. Παραγωγών του Γ.Α.Σ.Ι. « Ένωση αγροτών» 10.8.2018
Αναγνώριση Ομ. Π. με την επωνυμία «Ομ. Παραγωγών της ι.κ.ε. «Γιαννιώτ΄κο Ι.Κ.Ε» 10.8.2018
Νέα παράταση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» (Υπομέτρο 4.1) 2.8.2018
Ορθή επανάληψη Απόφασης ορισμού αξιολογητών για το Υπομέτρο 6.1 (Εγκατάσταση νέων γεωργών) 31.7.2018
4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τα Σχέδια βελτίωσης 21.6.2018
Παράταση ημερομηνιών για την υποβολή «Σχεδίων βελτίωσης» 20.6.2018
Τροποποίηση της πρόσκλησης για τα Σχέδια βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1) 5.6.2018
Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων χωρίς αντιρρυπαντικό κινητήρα 23.5.2018
Ορισμός αξιολογητών για την 2η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2018 22.5.2018
Παράταση για τις αιτήσεις τροποποίησης στο Μέτρο 11 για τις «Βιολογικές καλλιέργειες» 21.5.2018
Καθορισμός περιόδου συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προïόντων έτους 2018 στην Περιφέρεια Ηπείρου 18.5.2018
Πρόσκληση του υπομέτρου 5.1 που χρηματοδοτεί τα αντιχαλαζικά 14.5.2018
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2018/2019 27.4.2018
Υπομέτρο 4.1: Τροποποίηση για τα «Σχέδια βελτίωσης» 25.4.2018
Υπομέτρο 4.1: Τροποποίηση της πρόσκλησης των σχεδίων βελτίωσης 24.4.2018
Απόφαση 1ης τροποποίησης της 2ης Πρόσκλησης υποβολής 16.4.2018
Δελτίο τύπου -1η τροποποίηση αιτήσεων 16.4.2018
Τεχνική Συνάντηση Μέτρο 16 "Συνεργασία" του ΠΑΑ 2014-2020 26.3.2018 
Περίληψη της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτημάτων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 21.3.2018
Αμπελουργικό Μητρώο και Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 19.3.2018
2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 -"Εγκατάσταση νέων γεωργών" 16.3.2018
Άδειες φύτευσης νέων οινάμπελων για το έτος 2018 1.3.2018
Τροποποίηση για το Μέτρο 11: «Βιολογικές καλλιέργειες» 23.2.2018
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11: «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 23.2.2018
Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 20.2.2018
2η τροποποίηση της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 16.2.2018
1η Τροποποίηση της ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων γεωργών». 25.1.2018
1η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων γεωργών" 25.1.2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις" 19.12.2017
Πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών- Βαθμολογικά κριτήρια Υπομέτρο 6.1 -Παράρτημα Ι- 2η πρόσκληση Προγράμματος 20.11.2017
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών βιολογικής γεωργίας 6.11.2017
Υποβολές αιτήσεων στην 2η πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων γεωργών» 2.11.2017
Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων 16.10.2017
Hλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής 2017 11.9.2017
Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016 14.7.2017
Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 10.7.2017
Ορισμός τριμελούς επιτροπής ενστάσεων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 23.6.2017
Προδημοσίευση του ΥΠΑΑΤ που αφορά τη 2η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων γεωργών» για το έτος 2017 20.6.2017
ΕΛΓΑ – Αντιχαλαζικά δίχτυα προστασίας επιτραπέζιων αμπελιών 20.6.2017
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 7.6.2017
2η πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 2.6.2017
4η Τροποποίηση στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων γεωργών" 17.5.2017
Καθορισμός περιόδου συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου 12.5.2017
1η  πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του ΥΠΑΑΤ 4.5.2017

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2017/2018 στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013


Διευκρινίσεις σχετικά με την επιθεώρηση ψεκαστήρων αυλού (ή αλλιώς Μάνικας ή Πιστόλι).


10.4.2017


17.3.2017

Άδειες φύτευσης νέων οινάμπελων για το έτος 2017 6.3.2017
Ανακοίνωση για τo Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 24.2.2017
Δασικοί Χάρτες Νομού Ιωαννίνων 14.2.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» 9.2.2017

Κοινοποίηση 3ης Τροποποίησης της πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

13.1.2017
Ορισμός αξιολογητών αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” 14.13.2016
Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», τροποποίηση 2.12.2016
Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 4.11.2016
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2016/2017 1.11.2016
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 26.10.2016
Ανακοίνωση για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής 2016 14.9.2016
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2016/2017 στα πλαίσια του άρθρου 46. Καν. (ΕΕ) 1308/2013 15.3.2016
Χορήγηση αδειών φύτευσης νέων οινάμπελων για το έτος 2016 2.3.2016

<