Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία «Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», με συνολικό προϋπολογισμό 30.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 του Ν.4412/2016)για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», με συνολικό προϋπολογισμό 30.000,00 ΕΥΡΩ, (με ΦΠΑ) , με CPV: 45247212-9-“Εργασίες ενίσχυσης φράγματος” και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 24.186,09 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων , Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ.45221 Ιωάννινα (γραφείο 311) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 06/06/2019 ή να το ανακτήσουν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gr (Προκηρύξεις) όπου είναι αναρτημένα τα έγγραφα της σύμβασης (το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς με την ψηφιακή υπογραφή της Υπηρεσίας).

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.