Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019, προϋπολογισμού 15.000,00 €

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019, προϋπολογισμού 15.000,00 € (Δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(18.600,00€ με το Φ.Π.Α.)

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.