Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη και διευθέτηση υδάτων», με προϋπολογισμό 124.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη και διευθέτηση υδάτων», με προϋπολογισμό 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 83187

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη και διευθέτηση υδάτων», με συνολικό προϋπολογισμό 124.000,00€, με CPV: 45233142-6 «Εργασίες επισκευής οδών», NUTS: EL541

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 79.976,97€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 19.799,17€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Ιουλίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.