Πεμ17102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βάρδας», με προϋπολογισμό 29.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βάρδας», με προϋπολογισμό 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βάρδας», με συνολικό προϋπολογισμό 29.000,00€, με CPV: 45212361-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 22.814,02€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.