ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε., με ΑΦΜ 034541170 ΔΟΥ Ιωαννίνων με έδρα στην οδό Μακρυγιάννη 31 Τ.Κ. 45445, εκδόθηκε, στις 30/9/2021
από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους με ΑΔΑ 6Ξ1Γ7Λ9-ΕΝΕ.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας