Sidebar

Tην 09-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-12-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του Υποέργου 1 «Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 4.180,000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

2.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-12-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

3.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 1.010.483, 87 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

4.      Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού  (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 3.096.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

5.      Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός και Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Υφιστάμενης στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», αναδόχου «ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

6.      Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 13,84%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.».

7.      Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,83%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών», αναδόχου Χριστοδούλου Αχιλλέα.

8.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 03-04-2023.

9.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.”», μέχρι την 28-06-2023.

10.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 18-10-2023.

11.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-09-2023.

12.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ».

13.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντλιών αποστράγγισης αντλιοστασίου Στρογγυλής του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου (παροχή υπηρεσιών)».

14.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αντικατάστασης και επισκευής μετώπης θύρας φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου».

15.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τον ΤΟΕΒ Κερασώνα και την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Σαμψούντα – Ληξιά – Κούκος (παροχή υπηρεσιών)».

16.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων της κοίτης του ποταμού Αρέθωνα στην περιοχή Λούρου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

17.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών σταυλικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή Παραποτάμου και Φιλιατών»).

18.   Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 16474/1575/01-02-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας- μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και α/α ΕΣΗΔΗΣ 195037.

19.   Έγκριση του από 06-02-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση εγκατάσταση δικτύου ψύξης – θέρμανσης και εξαερισμού του εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

20.   Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

21.   Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού προς Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

22.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», αναδόχου «Δημήτριος Ξάνθης Ε.Δ.Ε..», μέχρι την 31-07-2023.

23.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-05-2023.

24.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 25-08-2023.

25.   Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

26.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων και καθαρισμός ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Λογγάδων (παροχή υπηρεσιών)».

27.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Ασημοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

28.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Καλαρρυτών (παροχή υπηρεσιών)».

29.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών και καθαρισμός στην ευρύτερη περιοχή Κατάρας (παροχή υπηρεσιών)».

30.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σωλήνων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».

31.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός σε αποστραγγιστικά αυλάκια στον κάμπο Κλειδωνιάς (παροχή υπηρεσιών)».

32.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσβάσεις και διαμορφώσεις για σταυλικές εγκαταστάσεις περιοχής Κατάρας και συνδέσεις με επαρχιακό δίκτυο προς Μηλιά και Λίμνη Πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)».

33.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση κατολισθαίνοντος τμήματος και αποκατάσταση πρανών επί του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κόνιτσα έως Ντέρτι (παροχή υπηρεσιών)».

34.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και βελτίωση βατότητας χωμάτινων οδών πρόσβασης παραγωγών Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

35.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων οδικού δικτύου σύνδεσης Νομού Ιωαννίνων με Νομό Πρέβεζας».

36.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη τοπογραφικών για την αποκατάσταση κατολισθήσεων στην ΠΕ Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

37.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος στον ποταμό Καλαμά στην περιοχή Κουκλιών του Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».

38.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση μονοπατιού και καθαρισμός κλαδιών από τον οικισμό Νεγάδων Ζαγορίου προς Καταρράκτη (παροχή υπηρεσιών)».

39.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16333/1378/01-02-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη».

40.   Έγκριση του Πρακτικού 8/26-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

41.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες  αναπαραγωγής, στις όρνιθες  ωοπαραγωγής και  στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδους  Gallus gallus» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

42.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

43.   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2023 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).

44.   Έγκριση ανάθεσης της νομικής εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά την εξέταση προδικαστικής προσφυγής της ένωσης οικονομικών φορέων «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε.», κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 203299/20062/23-12-2022 Διακήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με Φ.Π.Α.

45.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τρεις (3) δημοσιεύσεις Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, των έργων «Αποκατάσταση και βελτίωση τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα στο υποτμήμα Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας», «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης , στη θέση Λαψίστα» και «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας, στη θέση Επισκοπικό».

46.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2023, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.

47.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

48.   Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την διαφημιστική καμπάνια της Περιφέρειας Ηπείρου στα online κανάλια της AEGEAN.

49.   Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «BIOFACH 2023», που διοργανώνεται στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, το διάστημα 14-17/02/2023.

50.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση «BIOFACH 2023».

51.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσιογραφική κάλυψη τουριστικών εκθέσεων και εκθέσεων προώθησης προϊόντων.

52.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομητική υπηρεσία διανομής ενημερωτικού υλικού για θέματα τουρισμού και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

53.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημιουργία και εκτύπωση φυλλαδίων του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων.

54.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας  Ηπείρου στην τουριστική έκθεση F.R.E.E. που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το χρονικό διάστημα 22-26/02/2023.

55.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας Αρετής Στασινού στο Μόναχο, το διάστημα 20-27/02/2023 για την έκθεση F.R.E.E. 2023.

56.   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης τοπικών προϊόντων και τουρισμού, στην Κωστάντζα της Ρουμανίας, το διάστημα 04-05/03/2023.

57.   Έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών Συμβούλων και της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας Αρετής Στασινού, στην Κωστάντζα της Ρουμανίας, το διάστημα 03-06/03/2023, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στην εκδήλωση παρουσίασης τοπικών προϊόντων και τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.

58.   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

59.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

60.   Έγκριση διοργάνωσης Εσπερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, με την Α.Μ.Κ.Ε. «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» με θέμα : «Η αναγκαιότητα της εναέριας διάσωσης στην προστασία της ζωής, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό»  και έγκριση των σχετικών δαπανών.

61.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο BUDO, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος λειοκάνου σκοποβολής IPSC,  που θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Φεβρουαρίου 2023.

62.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Αγώνων Ξιφασκίας με την ονομασία «KIDS CUP», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 & 26 Φεβρουαρίου 2023, στο Μέτσοβο.

63.   Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών, Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με στόχο την αδειοδότηση καταδυτικού πάρκου στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στη θαλάσσια  περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ του έργου  για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area “ με το ακρωνύμιο  «Tactical Tourism», στο πλαίσιο του “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

64.   Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ».

65.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

66.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

67.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

68.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

69.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

70.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση λειτουργικότητας τμήματος της διώρυγας Δ3 στην Ακροποταμιά Άρτας».

71.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12645/587/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/26-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

72.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

73.   Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 180.443,28 € με  Φ.Π.Α.

74.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

75.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας έτους 2023.

76.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Ματέρα της Ιταλίας από 01 έως 06-02-2023 για την συμμετοχή σε τριήμερη Συνάντηση με όλους τους Εταίρους του έργου «THEMATIC – THEmatic Tourism founded INNOVATION Capacities» που υλοποιεί η Π.Ε Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, για θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση του Έργου όπως Εργαστήρια, καθώς επίσης και συναντήσεις Εργασίας.

77.   Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-11-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 217.500,00 με ΦΠΑ.

78.   Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-11-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016,  για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 450.000,00 με ΦΠΑ.

79.   Επικαιροποίηση της αριθμ. 28/1958/13-10-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (Δικηγορική αμοιβή για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας).

80.   Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 07-10-2022 έφεσης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατά της υπ’ αριθμ. 7688/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

81.   Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση), κατά της υπ’ αριθμ. 67/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

82.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας.

83.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

84.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή  διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2023 έως 20-12-2023.

85.   Έγκριση του Πρακτικού 5/30-01-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.333.238,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

86.   Έγκριση των όρων της δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 112.795,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

87.   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Φιλιππιάδα στο χώρο και τον χρόνο».

88.   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Πρέβεζα».

89.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση εσωτερικών φθορών και δημιουργία χώρων κοινών δραστηριοτήτων σε κτίριο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

90.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού» αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2023.

91.   Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-12-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 243.638,70 με ΦΠΑ.